Education : ปริญญาตรีสาขาการโฆษณาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) / ปริญญาโทสาขาการตลาดจาก University of Technology, Sydney

วรินทร์ธร
ปิยทัชอังก์วรา

พี่พอลลี่

การศึกษา

  • ปริญญาตรีสาขาการโฆษณาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
  • ปริญญาโทสาขาการตลาดจาก University of Technology, Sydney

ประสบการณ์

  • ออกแบบและจัดอบรมด้านความเป็นผู้นำ, การโค้ช, การทรัพยากรมนุษย์, Mindset, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การคิดเชิงสร้างสรรค์ และอื่น ๆ

จุดมุ่งหมาย

พี่พอลลี่หลงใหลในการสอนและช่วยผู้อื่นสร้างมุมมองใหม่ ๆ เธอเชื่อว่าการมีกรอบคิดหรือมุมมองที่ถูกต้องจะช่วยให้น้องๆ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันได้ จากประสบการณ์อันยาวนานในการออกแบบและสอนหลักสูตรทำให้เธอมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการฟัง เรียนรู้ และความต้องการของผู้เรียนเธอเชื่อในการเรียนรู้อย่างไม่มีสิ้นสุด และชื่นชอบการช่วยน้อง ๆ ในการเตรียมพร้อมรับมือกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สอนวิชา