1. แนวคิดโมเดล 6C

ศาสตราจารย์ Richard M. Lerner เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเชิงประยุกต์ในการพัฒนาเยาวชนที่มหาวิทยาลัยทัฟส์ ศาสตราจารย์ Lerner พบว่า 5C  เป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับเยาวชนที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่ง ​5C ประกอบไปด้วย การสร้างความสามารถ เสริมความเชื่อมั่น สร้างตัวตน ใส่ความเข้าใจและห่วงใย และสานความสัมพันธ์ เมื่อเยาวชนพัฒนา 5C ให้มีความแข็งแกร่ง พวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะเกิด C ที่ 6 คือ สร้างสรรค์สิ่งที่ดี ซึ่งหมายความว่าเยาวชนเหล่านี้จะมีความสุข มีสังคมที่ดี และสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้

1. แนวคิดโมเดล 6C

ศาสตราจารย์ Richard M. Lerner เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเชิงประยุกต์ในการพัฒนาเยาวชนที่มหาวิทยาลัยทัฟส์ ศาสตราจารย์ Lerner พบว่า 5C  เป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับเยาวชนที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่ง ​5C ประกอบไปด้วย การสร้างความสามารถ เสริมความเชื่อมั่น สร้างตัวตน ใส่ความเข้าใจและห่วงใย และสานความสัมพันธ์ เมื่อเยาวชนพัฒนา 5C ให้มีความแข็งแกร่ง พวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะเกิด C ที่ 6 คือ สร้างสรรค์สิ่งที่ดี ซึ่งหมายความว่าเยาวชนเหล่านี้จะมีความสุข มีสังคมที่ดี และสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้

2.งานวิจัยที่ศึกษาผลระยะยาวของ 6C

มีงานวิจัยหลากหลายที่ศึกษาเกี่ยวกับโมเดล 6C  ในช่วงเวลากว่า 20 ที่ผ่านมา งานวิจัยต่าง ๆ พบว่าตัวแปรทั้ง ​5C  สามารถเป็นปัจจัยที่ใช้ทำนายคุณภาพชีวิตของเยาวชนได้ เยาวชนที่มีคุณสมบัติ 5C มีความเสี่ยงต่ำที่จะเผชิญภาวะซึมเศร้า และแสดงพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง ในขณะเดียวกันจะมีคุณภาพชีวิตในครอบครัว ชุมชน และสังคมที่ดี และปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเกิด 5C ก็คือภาวะนิเวศน์ที่แวดล้อมตัวเยาวชนอยู่ เช่น เครือข่ายและตัวช่วยทางสังคม และปัจจัยอื่น ๆ ผนวกกับความคาดหวังที่ดีกับอนาคตอันเป็นจุดแข็งของเยาวชนในช่วงวัยนี้

2.งานวิจัยที่ศึกษาผลระยะยาวของ 6C

มีงานวิจัยหลากหลายที่ศึกษาเกี่ยวกับโมเดล 6C  ในช่วงเวลากว่า 20 ที่ผ่านมา งานวิจัยต่าง ๆ พบว่าตัวแปรทั้ง ​5C  สามารถเป็นปัจจัยที่ใช้ทำนายคุณภาพชีวิตของเยาวชนได้ เยาวชนที่มีคุณสมบัติ 5C มีความเสี่ยงต่ำที่จะเผชิญภาวะซึมเศร้า และแสดงพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง ในขณะเดียวกันจะมีคุณภาพชีวิตในครอบครัว ชุมชน และสังคมที่ดี และปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเกิด 5C ก็คือภาวะนิเวศน์ที่แวดล้อมตัวเยาวชนอยู่ เช่น เครือข่ายและตัวช่วยทางสังคม และปัจจัยอื่น ๆ ผนวกกับความคาดหวังที่ดีกับอนาคตอันเป็นจุดแข็งของเยาวชนในช่วงวัยนี้

3. การนำ 6C ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

4-H คือ องค์กรพัฒนาเยาวชนของสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 100 ปีก่อนที่ช่วยให้เยาวชนราวหกล้านคนพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำที่ติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิต องค์กร 4-H ได้นำเอาโมเดล “Positive Youth Development” มาใช้สร้างหลักสูตรพัฒนาเยาวชนและมีการศึกษาติดตามผลในระยะยาวกับเยาวชนที่ผ่านหลักสูตร ผลงานวิจัยในปี 2002 แสดงให้เห็นว่า 6C สามารถพัฒนาเยาวชนและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบวกของเยาวชนอย่างไร

เยาวชนที่ได้เข้าร่วมหลักสูตร 4-H:

  • มีแนวโน้มที่จะเป็นอิทธิพลที่ดีในชุมชนมากขึ้นถึง 4 เท่า
  • มีแนวโน้มปฏิบัติบทบาทความเป็นพลเมืองที่ดีเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า
  • มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า
  • มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจทางเลือกต่าง ๆ ในชีวิตที่ดีขึ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า

3. การนำ 6C ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

4-H คือ องค์กรพัฒนาเยาวชนของสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 100 ปีก่อนที่ช่วยให้เยาวชนราวหกล้านคนพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำที่ติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิต องค์กร 4-H ได้นำเอาโมเดล “Positive Youth Development” มาใช้สร้างหลักสูตรพัฒนาเยาวชนและมีการศึกษาติดตามผลในระยะยาวกับเยาวชนที่ผ่านหลักสูตร ผลงานวิจัยในปี 2002 แสดงให้เห็นว่า 6C สามารถพัฒนาเยาวชนและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบวกของเยาวชนอย่างไร

เยาวชนที่ได้เข้าร่วมหลักสูตร 4-H:

  • มีแนวโน้มที่จะเป็นอิทธิพลที่ดีในชุมชนมากขึ้นถึง 4 เท่า
  • มีแนวโน้มปฏิบัติบทบาทความเป็นพลเมืองที่ดีเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า
  • มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า
  • มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจทางเลือกต่าง ๆ ในชีวิตที่ดีขึ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า
คอร์สทั้งหมด