การศึกษา :

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ1 ) สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน / ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง /ปริญญาโท M.A. Directing Digital Film and Television (Vice Chancellor’s Scholarship) Bournemouth University, Bournemouth, UK.

ประสบการณ์: Master Trainer หลักสูตร LeadNow / Coach พัฒนาเยาวชน ด้านผู้นำและกระบวนการ / คิดFacilitator ผู้นำกิจกรรมบอร์ดเกมสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

พิมสาย พัฒนพงศ์

(พี่เตย)

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ1 ) สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท
    M.A. Directing Digital Film and Television (Vice Chancellor’s Scholarship) Bournemouth University, Bournemouth, UK.

ประสบการณ์:

  • Master Trainer หลักสูตร LeadNow
  • Coach พัฒนาเยาวชน ด้านผู้นำและกระบวนการคิด
  • Facilitator ผู้นำกิจกรรมบอร์ดเกมสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

สอนวิชา :