การศึกษา: ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์: เป็นผู้อบรมด้านความเป็นผู้นำและทักษะทางสัมคม / มีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยตลาด, การพัฒนาและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

นพรัตน์ ภักดี

พี่ก้อง

การศึกษา

  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์

  • เป็นผู้อบรมด้านความเป็นผู้นำและทักษะทางสังคม
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยตลาด, การพัฒนาและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

จุดมุ่งหมาย :

พี่ก้องชอบช่วยให้ทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองเขาเชื่อว่าคนทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง พี่ก้องเน้นการนำความรู้ที่มีไปปฏิบัติ และพัฒนาทักษะที่สามารถนำไปสร้างคุณค่าในชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน ที่บ้านหรือที่ทำงานในอนาคต ลึก ๆ แล้วพี่ก้องอยากจะช่วยให้เด็กไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในอนาคต

สอนวิชา