เเคมป์ติดสปีด

สู่ความเป็นผู้นํารุ่นใหม่

CAMPS FOR TEENS

แคมป์ระยะสั้นในวันหยุดทุกสัปดาห์ ที่จะช่วยให้น้อง ๆ เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นําซึ่งครอบคลุมทักษะ
เช่น

 • การตั้งเป้าหมายและวางแผน
 • การทํางานเป็นทีม
 • การเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น
 • การสื่อสาร
 • การสร้างความมั่นใจในตนเอง
 • อื่น ๆ

(เเคมป์ละ 4 Modules เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง )

สมัครเลย!

เเคมป์ติดสปีด

สู่ความเป็นผู้นํารุ่นใหม่

CAMPS FOR TEENS

แคมป์ระยะสั้นในวันหยุดสุดสัปดาห์ ที่จะช่วยให้น้องๆ เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นําซึ่งครอบคลุมทักษะ
เช่น

 • การตั้งเป้าหมายและวางแผน
 • การทํางานเป็นทีม
 • การเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น
 • การสื่อสาร
 • การสร้างความมั่นใจในตนเอง
 • อื่น ๆ

(แคมป์ละ 4 Modules เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง )

สมัครเลย!

เเคมป์ The Perfect Power

เสริมทักษะให้เป็นผู้นําที่มีพลังในการโน้มน้าวและนําผู้อื่นได้โดยยังคงความอ่อนโยน และความเคารพในบุคคลรอบข้าง

1 Module

Honor

เรียนรู้วิธีการชื่นชมและให้เกียรติผู้อื่นอย่างจริงใจ

1 Module

Communication

สร้างเสริมทักษะในการสื่อสารกับคนรอบข้าง

1 Module

Servanthood

เรียนรู้การยอมรับและให้ความสำคัญกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียม

1 Module

Power

เรียนรู้วิธีสร้างพลังจูงใจเพื่อนำทีมสู่ความสำเร็จ

เเคมป์ The Wise Winner

สนุกสนานกับการตั้งเป้าหมาย พร้อมสร้างนิสัยและเทคนิคในการพิชิตทุกเป้าหมายได้อยู่หมัด

1 Module

Strategy

เรียนรู้การวางแผนและตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์

1 Module

Change

เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นรอบตัวอย่างมีความสุข

1 Module

Commitment

มีความทุ่มเทในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

1 Module

Ethics

เรียนรู้ที่จะให้ความสำคัญ และเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง

เเคมป์ The Top Team

สร้างความสําเร็จอย่างมีความสุขด้วยการรู้จักมองโลกในทางบวกและทํางานร่วมกับผู้อื่น

1 Module

Optimism

ให้เห็นความสำคัญของการมองโลกในแง่ดี เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย

1 Module

Conflict

พร้อมรับมือกับความขัดแย้งและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเส้นทางสู่ความสำเร็จ

1 Module

Responsibility

เรียนรู้วิธีการรับผิดชอบจนจบสมบูรณ์ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

1 Module

Team

เรียนรู้วิธีการปรับตัวเข้าหาเพื่อน ๆ และการทำงานเป็นทีม

OUR PARTNERS