เกี่ยวกับเรา

YourNextU Young เป็นคอร์สที่ต่างจากการเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยทั่วไป นั่นเพราะว่าเราไม่มุ่งเน้นเนื้อหาวิชาการ แต่เน้นที่การสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชน

เราจะดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของน้อง ๆ และช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ และการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในทุก ๆ สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ทักษะการแก้ปัญหา การวางแผนอนาคต การค้นพบตัวตน และการคิดอย่างสร้างสรรค์

Lifelong Learning หรือทักษะชีวิตแบบต่าง ๆ ที่ช่วยให้เด็กปรับตัวและเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างทักษะชีวิตที่จำเป็น เช่น ทักษะที่ช่วยในการแก้ปัญหา การวางกลยุทธ์อนาคต การวิเคราะห์ค้นหาตัวตน และการฝึกสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ แค่มองการปรับเปลี่ยนของโลกปัจจุบันก็เห็นแล้วว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าอนาคตจะหันเหไปทิศทางไหน สาขาอาชีพที่โลกต้องการวันนี้อาจไม่ใช่สาขาอาชีพที่โลกต้องการในวันข้างหน้า และคนที่เก่งวิชาการเพียงอย่างเดียวก็ไม่ใช่คนที่สามารถรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน แล้วลองนึกถึงอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า เมื่อเด็กของพวกเราเติบโตพวกเขาต้องเผชิญกับการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มากมายขนาดไหน คลาสเวิร์กช็อปของ YourNextU Young เกิดมาเพื่อแก้โจทย์ ที่น่าท้าทายนี้ และ YourNextU Young มีเป้าหมายที่จะเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ ทำให้พวกเขามีความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้ทักษะชีวิต และเรียนรู้พลังที่แท้จริงของตัวเอง

เกี่ยวกับเรา

YourNextU Young เป็นคอร์สที่ต่างจากการเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยทั่วไป นั่นเพราะว่าเราไม่มุ่งเน้นเนื้อหาวิชาการ แต่เน้นที่การสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชน

เราจะดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของน้อง ๆ และช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ และการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในทุก ๆ สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ทักษะการแก้ปัญหา การวางแผนอนาคต การค้นพบตัวตน และการคิดอย่างสร้างสรรค์

Lifelong Learning หรือทักษะชีวิตแบบต่าง ๆ ที่ช่วยให้เด็กปรับตัวและเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างทักษะชีวิตที่จำเป็น เช่น ทักษะที่ช่วยในการแก้ปัญหา การวาง กลยุทธิอนาคต การวิเคราะห์ค้นหาตัวตน และการฝึกสร้างนวัตกรรมและ ความคิดสร้างสรรค์ แค่มองการปรับเปลี่ยนของโลกปัจจุบัน ก็เห็นแล้วว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่า อนาคตจะหันเหไปทิศทางไหน สาขาอาชีพที่โลกต้องการวันนี้อาจไม่ใช่ สาขาอาชีพที่โลกต้องการในวันข้างหน้า และคนที่เก่งวิชาการเพียงอย่าง เดียวก็ไม่ใช่คนที่สามารถรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน แล้วลองนึกถึงอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า เมื่อเด็กของพวกเรา เติบโต พวกเขาต้องเผชิญกับการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มากมาย ขนาดไหน คลาสเวิร์กช็อปของ YourNextU Young เกิดมาเพื่อแก้โจทย์ ที่น่าท้าทายนี้ และ YourNextU Young มีเป้าหมายที่จะเตรียมความ พร้อมให้กับเด็ก ทำให้พวกเขามีความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้ ทักษะชีวิตและเรียนรู้พลังที่แท้จริงของตัวเอง

WATCH MORE


วิสัยทัศน์ของเรา

เติมเต็มให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้ทำตามเป้าหมายของชีวิต

  • เรามีหน้าที่เติมเต็มทักษะที่อยู่นอกเหนือจากระบบการศึกษาเพื่อเติมเต็มระบบการศึกษาในขณะที่สถาบันการศึกษามุ่งเน้นการเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพให้เยาวชน
  • พวกเราจะช่วยเสริมทักษะชีวิต เพื่อเป็นพื้นฐานที่จะช่วยเติมเต็มให้เยาวชนเป็นผู้รักการเรียนรู้
  • เชื่อใน 6C’s ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองโลกที่ดีผ่านทักษะ 6C’s


วิสัยทัศน์ของเรา

เติมเต็มให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้ทำตามเป้าหมายของชีวิต

เรามีหน้าที่เติมเต็มทักษะที่อยู่นอกเหนือจากระบบการศึกษา เพื่อเติมเต็มระบบการศึกษาในขณะที่สถาบันการศึกษามุ่งเน้นการเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพให้เยาวชน พวกเราจะช่วยเสริมทักษะชีวิต เพื่อเป็นพื้นฐานที่จะช่วยเติมเต็มให้เยาวชนเป็นผู้รักการเรียนรู้

เชื่อใน 6 C’s ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองโลกที่ดีผ่านทักษะ 6C’s

เป้าหมายของเรา

เป้าหมายของ YourNextU YOUNG คือการปลูกฝังให้เด็ก ๆ รักที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีทักษะและคุณสมบัติ 6C’s ซึ่งเป็นทักษะและคุณสมบัติที่จะติดตัวเด็ก ๆ ไปจนโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กๆ รับมือกับสภาวะแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองคุณภาพของโลก (Global Citizen)

เป้าหมายของเรา

เป้าหมายของ YourNextU YOUNG คือการปลูกฝังให้เด็ก ๆ รักที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีทักษะและคุณสมบัติ 6 C’s ซึ่งเป็นทักษะและคุณสมบัติที่จะติดตัวเด็ก ๆ ไปจนโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กๆ รับมือกับสภาวะแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองคุณภาพของโลก (Global Citizen)

นักเรียนของเรา

เหตุผลที่การเรียนรู้ทักษะชีวิตควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็กช่วง 8-10 ปีไปจนถึง 20 ปีเป็นช่วงวัยนี้ เพราะช่วงวัยที่เด็กพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง มีความสามารถเข้าใจเรื่องทัศนคติและวิธี คิด และเปิดรับการเรียนรู้จากสังคมรอบข้างอย่างเต็มที่ได้ อีกทั้งในด้านของกายภาพของมนุษย์ช่วงวัยนี้จะมีความยืดหยุ่น (Plasticity) และเรียนรู้เรื่องบางเรื่องได้ดีกว่าในวัยผู้ใหญ่ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาและการเรียนรู้ สำหรับวัยนี้เป็นเรื่องของทั้งความเหมาะสม เชิงจิตวิทยา สังคมวิทยา และชีววิทยาของเด็กผสมผสานกัน สำหรับทักษะและวิธีคิดหลาย ๆ อย่างนั้น หากเราไม่พัฒนาตั้งแต่ในวัยนี้อาจเรียกได้ว่าสายไปแล้วที่จะมาเริ่มในวัยผู้ใหญ่เพราะช่วงเวลาที่ลงตัวในเชิงจิตวิทยา สังคมวิทยา และชีววิทยาได้ผ่านไปแล้ว

นักเรียนของเรา

เหตุผลที่การเรียนรู้ทักษะชีวิตควรเริ่มตั้งแต่ วัยเด็กช่วง 8-10 ปีไปจนถึง 20 ปีเป็นช่วงวัยนี้ เพราะช่วงวัยที่เด็กพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง มีความสามารถเข้าใจเรื่องทัศนคติและวิธี คิด และเปิดรับการเรียนรู้จากสังคมรอบข้าง อย่างเต็มที่ได้ อีกทั้งในด้านของกายภาพของ มนุษย์ ช่วงวัยนี้จะมี ความยืดหยุ่น (Plasticity) และเรียนรู้เรื่องบางเรื่องได้ดีกว่าในวัย ผู้ใหญ่ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาและการเรียนรู้ สำหรับวัยนี้ เป็นเรื่องของทั้งความเหมาะสม เชิงจิตวิทยา สังคมวิทยา และชีววิทยาของเด็ก ผสมผสานกัน สำหรับทักษะและวิธีคิด หลายๆ อย่างนั้น หากเราไม่พัฒนาตั้งแต่ในวัยนี้ อาจ เรียกได้ว่าสายไปแล้วที่จะมาเริ่มในวัยผู้ใหญ่ เพราะช่วงเวลาที่ลงตัวในเชิงจิตวิทยา สังคมวิทยา และชีววิทยาได้ผ่านไปแล้ว

ทําไมต้องเป็นเรา

COURSE

คอร์สของเราออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและสถาบันที่มีประสบการณ์ยาวนานในการอบรมและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาการ

CONNECTION

กิจกรรมในคอร์สออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ส่งผลให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้มีคุณภาพ

COACHES

แต่ละคอร์สสอนโดยโค้ชที่ได้รับการคัดสรรและอบรมมาอย่างดีเพื่อให้คำแนะนำน้อง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ทําไมต้องเป็นเรา

COURSE

คอร์สของเราออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและสถาบันที่มีประสบการณ์ยาวนานในการอบรมและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาการ

CONNECTION

กิจกรรมในคอร์สออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ส่งผลให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้มีคุณภาพ

COACHES

แต่ละคอร์สสอนโดยโค้ชที่ได้รับการคัดสรรและอบรมมาอย่างดีเพื่อให้คำแนะนำน้อง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ผู้สอน

สิรยา
คงสมพงษ์
(พี่เก๋)
 • มีประสบการณ์ในการอบรมผู้นำในองค์กรชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย
 • ได้รับรางวัล “Most Talented Coaching Leader 2019”
นพรัตน์
ภักดี
(พี่ก้อง)
 • เป็นผู้อบรมด้านความเป็นผู้นำและทักษะทางสังคม
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยตลาด, การพัฒนาและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ออกแบบและเป็นผู้อบรมในเวิร์คช็อปด้านความเป็นผู้นำ
 • ออกแบบแผนการพัฒนาพนักงานให้กับหลากหลายแบรนด์ดัง
 • มีใบรับรองด้านการโค้ช, Neuro-linguistic Programming (NLP) และการปรึกษาด้านภาพลักษณ์จาก Association on Image Consultants International
 • ได้ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทยหลายแห่งในการพัฒนาบุคคลากร
 • ออกแบบและจัดอบรมด้านความเป็นผู้นำ, การโค้ช, การทรัพยากรมนุษย์, Mindset, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การคิดเชิงสร้างสรรค์ และอื่น ๆ
ดูเพิ่มเติม

โค้ช

นพรัตน์ ภักดี (พี่ก้อง)

ปิยภารัศม์ หาญเจนลักษณ์ (พี่มะเหมี่ยว)

ภิญญาพัชญ์ เสรีวิริยะกุล  (พี่ภิญ)

พิมสาย พัฒนพงศ์ (พี่เตย)

ดูเพิ่มเติม

OUR PARTNERS

OUR PARTNERS