New homepage 5 th2020-12-01T13:06:19+07:00

เราเป็นใคร

สถาบันการเรียนรู้ที่แตกต่างจากห้องเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพราะไม่ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องวิชาการ แต่เป็นการต่อยอดฐานอันแข็งแกร่งของเด็กทุกคน ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวออกมาและช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หรือทักษะชีวิต (Life skills)

อ่านต่อ

เราเป็นใคร

สถาบันการเรียนรู้ที่แตกต่างจากห้องเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพราะไม่ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องวิชาการ แต่เป็นการต่อยอดฐานอันแข็งแกร่งของเด็กทุกคน ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวออกมาและช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หรือทักษะชีวิต (Life skills)

อ่านต่อ

วิชาเรียน

คอร์สจัดเต็ม เพื่อก้าวสู่พลเมืองโลก

แคมป์ติดสปีด สู่ความเป็นผู้นำรุ่นใหม่

คลาสยุคใหม่ อยู่ไหนก็เรียนได้แบบ Virtual Experience

วิชาเรียน

คอร์สจัดเต็ม เพื่อก้าวสู่พลเมืองโลก

แคมป์ติดสปีด สู่ความเป็นผู้นำรุ่นใหม่

คลาสยุคใหม่ อยู่ไหนก็เรียนได้แบบ Virtual Experience

วิสัยทัศน์ของเรา

ส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองโลกโดยเสริมทักษะที่จะเป็นสมบัติติดตัวเด็กๆ ไปได้อย่างยั่งยืน (Long Lasting Assets) ผ่านงานวิจัย 6C’s

อ่านต่อ

วิสัยทัศน์ของเรา

ส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองโลก โดยเสริมทักษะที่จะเป็นสมบัติติดตัวเด็ก ๆ ไปได้อย่างยั่งยืน (Long Lasting Assets) ผ่าน งานวิจัย 6C’s

อ่านต่อ

ความประทับใจจากน้องๆและผู้ปกครอง

บรรยากาศแบบ YourNextU YOUNGเหมาะกับการให้เด็กได้เรียนรู้และสามารถทำให้เด็กเติบโตได้ดี

อัจฉรา เมฆราตรี, คุณแม่น้องปุณย์

ที่นี่มีสอนเรื่อง Soft Skills, Global Citizen, Leadership ซึ่งเรื่องแบบนี้สามารถปลูกฝังได้ตั้งแต่เด็ก ๆ

วรกมล มีเพียร, คุณแม่น้องตั้น

เป็นสถานที่ที่มีความแตกต่างจากที่อื่น ในเรื่องการฝึก Skillซึ่งในปัจจุบันยังไม่ค่อยเห็น ส่วนใหญ่จะเน้นทางวิชาการมากกว่า

วนิดา คูชัยสิทธิ์, คุณแม่น้องวินนี่

การพัฒนา Soft Skillsมีความสำคัญมากในอนาคตและทักษะนี้สามารถอยู่ในตัวของน้องได้ตลอด

สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล, คุณแม่น้องไหม

เรื่องน่ารู้สำหรับผู้ปกครอง

อ่านต่อ

เรื่องน่ารู้สำหรับผู้ปกครอง

อ่านต่อ
Go to Top