YourNextU Young เป็นคอร์สที่ต่างจากการเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยทั่วไป นั่นเพราะว่าเราไม่มุ่งเน้นเนื้อหาวิชาการ แต่เน้นที่การสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชน

เราจะดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของน้อง ๆ และช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ และการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในทุก ๆ สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ทักษะการแก้ปัญหา การวางแผนอนาคต การค้นพบตัวตน และการคิดอย่างสร้างสรรค์

Lifelong Learning หรือทักษะชีวิตแบบต่าง ๆ ที่ช่วยให้เด็กปรับตัวและเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างทักษะชีวิตที่จำเป็น เช่น ทักษะที่ช่วยในการแก้ปัญหา การวาง กลยุทธิอนาคต การวิเคราะห์ค้นหาตัวตน และการฝึกสร้างนวัตกรรมและ ความคิดสร้างสรรค์ แค่มองการปรับเปลี่ยนของโลกปัจจุบัน ก็เห็นแล้วว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่า อนาคตจะหันเหไปทิศทางไหน สาขาอาชีพที่โลกต้องการวันนี้อาจไม่ใช่ สาขาอาชีพที่โลกต้องการในวันข้างหน้า และคนที่เก่งวิชาการเพียงอย่าง เดียวก็ไม่ใช่คนที่สามารถรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน แล้วลองนึกถึงอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า เมื่อเด็กของพวกเรา เติบโต พวกเขาต้องเผชิญกับการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มากมาย ขนาดไหน คลาสเวิร์กช็อปของ YourNextU Young เกิดมาเพื่อแก้โจทย์ ที่น่าท้าทายนี้ และ YourNextU Young มีเป้าหมายที่จะเตรียมความ พร้อมให้กับเด็ก ทำให้พวกเขามีความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้ ทักษะชีวิตและเรียนรู้พลังที่แท้จริงของตัวเอง

Global
Citizen

เป้าหมายของ YourNextU YOUNG คือ การช่วยน้อง ๆ วัยรุ่นเติบโตไปเป็น “พลเมืองโลก” (Global Citizen) ที่มีประสิทธิภาพ นั่นก็คือผู้ที่

  • เข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง
  • มองเห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างตัวเองกับโลกรอบข้าง
  • ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์รอบตัว ทั้งยังมีมุมมองโลกที่กว้างขวางและความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับคนได้หลากหลาย
  • สามารถสรรค์สร้างสิ่งที่ดีให้กับตัวเอง คนรอบข้าง และสังคมได้

ทำไมต้องมี

 

6C ?

หลัก 6c นี้ไม่ใช่เพียงงานวิจัยที่เก็บข้อมูลศึกษาระยะยาวมาตั้งแต่ ช่วง ปี ค.ศ. 1990 กับกลุ่มประชากรขนาดใหญ่หลากหลายเชื้อชาติแต่เป็น หลักการ ที่ทาง 4-H องค์กรเยาวชนขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่ พัฒนาเกี่ยว กับเรื่อง ของ Positive Youth Development ได้ทำการ ประยุกติศึกษาและ เก็บข้อมูล เชิงสถิติมาอย่างยาวนานเป็นเวลากว่า 8 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2002 โดยศึกษาจากกลุ่มเด็กวัยประถมปลายถึงมัธยม ปลายจำนวนกว่า 7,000 คน จาก 42 รัฐที่มีพื้นฐานความรู้และเชื้อชาติ แตกต่างกัน

การศึกษาพบว่าเด็กที่มีทักษะ 6c จะมีผลการศึกษาและโอกาส ทางอาชีพและสังคมสูงกว่าเด็ที่ไม่ได้ฝึกทักษะ พวกเขาจะเป็นพลเมืองที่มี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและรู้จักการมีส่วนร่วมกับสังคม อีกทั้งยังมีความ เสี่ยงที่จะยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเร้าที่ไม่ดีต่าง ๆ น้อยกว่าปกติ เพราะทักษะชีวิตทั้ง 6C ที่ผ่านการบ่มเพาะจากสิ่งแวดล้อมที่ดีจะทำให้เด็กๆ รู้จักเป้าหมาย ความสามารถ ตัวตน การวางตัวกับผู้อื่น และมีความสุขได้ในชีวิต

ทำไมต้องมี 6C ?

จากงานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก พื้นฐานของการเกิดวิวัฒนาการที่ดีของเด็ก (positive youth development) ประกอบไปด้วย 6 คุณสมบัติที่สำคัญ คุณสมบัติเหล่านี้จะส่งผลให้น้อง ๆ เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในทุกแง่มุมของชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเรียน, สุขภาพกาย, สุขภาพจิต, และการงานอาชีพในอนาคต การมีคุณสมบัติเหล่านี้จะทำให้น้อง ๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่มีประสิทธิภาพได้

คอร์สของเรา

กลุ่ม S

 ป. 4–6 / อายุ 10–11 ปี

กลุ่ม M

ม. 1–3 / อายุ 12–14 ปี

กลุ่ม L

ม.4-6 / อายุ 15-17 ปี

เหตุผลที่การเรียนรู้ทักษะชีวิตควรเริ่มตั้งแต่ วัยเด็กช่วง 8-10 ปีไปจนถึง 20 ปีเป็นช่วงวัยนี้ เพราะช่วงวัยที่เด็กพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง มีความสามารถเข้าใจเรื่องทัศนคติและวิธี คิด และเปิดรับการเรียนรู้จากสังคมรอบข้าง อย่างเต็มที่ได้ อีกทั้งในด้านของกายภาพของ มนุษย์ ช่วงวัยนี้จะมี ความยืดหยุ่น (Plasticity) และเรียนรู้เรื่องบางเรื่องได้ดีกว่าในวัย ผู้ใหญ่ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาและการเรียนรู้ สำหรับวัยนี้ เป็นเรื่องของทั้งความเหมาะสม เชิงจิตวิทยา สังคมวิทยา และชีววิทยาของเด็ก ผสมผสานกัน สำหรับทักษะและวิธีคิด หลายๆ อย่างนั้น หากเราไม่พัฒนาตั้งแต่ในวัยนี้ อาจ เรียกได้ว่าสายไปแล้วที่จะมาเริ่มในวัยผู้ใหญ่ เพราะช่วงเวลาที่ลงตัวในเชิงจิตวิทยา สังคมวิทยา และชีววิทยาได้ผ่านไปแล้ว

คอร์สของเรา

กลุ่ม S
ป.5-6 / อายุ 10-11 ปี
กลุ่ม M
ม.1-3 / อายุ 12-14 ปี
กลุ่ม L
ม.4-6 / อายุ 15-17 ปี

น้อง ๆ อายุตั้งแต่ 10 – 17 ปี อยู่ในช่วงวัยที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิต สภาวะทางจิตใจ สังคม และกายภาพของพวกเขาตอบสนองและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม ถึงแม้น้อง ๆ ส่วนใหญ่จะพอใจกับการได้เล่นเกมและกิจกรรมต่าง ๆ ในห้อง แต่คอร์สเหล่านี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อท้าทายและกระตุ้นความสามารถทางความคิดของน้อง ๆ อีกด้วย ดังนั้น ในช่วงวัย 10 – 17 ปีนี้จึงเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมที่สุดในการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่สำคัญ เพราะน้อง ๆ เริ่มพัฒนาความสามารถในการทำความเข้าใจหลักการที่เป็นนามธรรมและซับซ้อนได้

ความประทับใจ จากผู้ปกครองและน้องๆ

ความรู้สึกของผู้ปกครองและเด็กๆ ที่ผ่านการเรียนหลักสูตร Global Citizen รุ่นที่ 1

หลักการในการเรียนรู้ของเรา

คอร์สของเราออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและสถาบันที่มีประสบการณ์ยาวนานในการอบรมและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาการ

กิจกรรมในคอร์สออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ส่งผลให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้มีคุณภาพ

แต่ละคอร์สสอนโดยโค้ชที่ได้รับการคัดสรรและอบรมมาอย่างดีเพื่อให้คำแนะนำน้อง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

OUR PARTNERS

OUR PARTNERS